Opzeggen van een contract: wat zijn de regels?

Contract opzeggen dat zou toch niet al te moeilijk moeten zijn? Toch lijkt een abonnement opzeggen niet altijd even makkelijk. Sportscholen willen bijvoorbeeld vaak dat je naar ze toekomt om daar op te zeggen. Slim, want dan kunnen ze je overhalen nog te blijven. Maar mogen dat soort eisen wel gesteld worden?

contract opzeggen wat zijn de regels

Geen eisen aan opzegging

Aan opzegging zijn geen vereisten verbonden. Dat betekent dat er in een contract of algemene voorwaarden afgesproken mag worden hoe de opzegging plaats moet vinden.

Zakelijk, tussen bedrijven, mag bijna alles afgesproken worden. Alleen bij consumenten geldt er een kleine beperking:

Op dezelfde manier opzeggen als het contract is aangegaan

Wat niet uitgesloten mag worden, in elk geval wanneer er een contract met een consument is gesloten, is dat er opgezegd mag worden op dezelfde manier als het contract is aangegaan.

Kon er online een contract gesloten worden, dan moet het ook online opgezegd kunnen worden.

Als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt een beding
dat de bevoegdheid van de wederpartij om de overeenkomst, die mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand is gekomen, op een overeenkomstige wijze op te zeggen, uitsluit of beperkt;

Ja, er mag dus ook geeist worden dat je op dezelfde manier komt opzeggen

Moest je naar de sportschool om daar een formulier in te vullen om het abonnement aan te kunnen gaan? Dan mogen ze dus ook zeker eisen dat je weer langskomt om het op te zeggen. Wat ze niet mogen doen, in zo’n geval, is eisen dat je aangetekend opzegt. Je mag immers altijd op dezelfde manier opzeggen als je de overeenkomst bent aangegaan.

Let wel: dit geldt alleen tussen een onderneming en een consument.

Opzeggen b2b: wat staat er in de voorwaarden

Bij een zakelijke overeenkomst tussen twee ondernemers, gelden de uitzonderingen voor consumenten niet.
Dat betekent ook dat er geen vereiste is dat een zakelijke partij op dezelfde wijze moet mogen opzeggen als de overeenkomst is aangegaan.

Gebruikelijk is om overeen te komen dat een overeenkomst schriftelijk, per aangetekende brief, opgezegd moet worden. In de praktijk worden echter opzeggingen per e-mail ook geaccepteerd. Het beste is om in het contract of de algemene voorwaarden een bepaling over opzegging op te nemen, die hetzelfde is zoals je er in de praktijk mee omgaat.

Vraag dus niet om een opzegging per aangetekende brief, als je e-mail ook accepteert. Andersom werkt het overigens net zo: krijg je een opzegging per WhatsApp, vraag dan altijd om dat ook nog per e-mail te sturen, als in de overeenkomst staat dat een opzegging per e-mail nodig is.

Na verlenging opzegging per maand

Als een consument een abonnement heeft afgesloten, mag dat niet meer automatisch verlengd worden met eenzelfde periode. Na einde van het abonnement, kan deze met onbepaalde tijd stilzwijgend worden verlengd, maar heeft de consument altijd een opzegtermijn van een maand.

Wie mag opzeggen?

Wanneer je op kunt zeggen hangt af van het soort contract.

Voor ondermeer arbeid en huur zijn er speciale regels over opzegging. Zo kan een werkgever een arbeidsovereenkomst niet zomaar opzeggen en kan ook een verhuurder een huurovereenkomst niet zomaar opzeggen.

Bij een overeenkomst van opdracht, dat is wanneer de ene partij aan de ander een dienst verleent, zoals bijvoorbeeld een websitebouwer of een fotograaf, dan mag de opdrachtgever redelijk gemakkelijk opzeggen, maar de opdrachtnemer mag juist niet zomaar de opdracht opzeggen.

Wanneer mag je opzeggen?

Ook wanneer er opgezegd mag worden of welke opzegtermijn er in acht moet worden genomen, kan afhangen van het soort contract.

Afhankelijk van het soort overeenkomst is een opzegtermijn van 1 maand meestal redelijk, maar soms mag het ook langer zijn.

Vooral voor verhuurders en werkgevers zijn opzegtermijnen meestal langer, terwijl een huurder of werknemer een kortere opzegtermijn heeft.

Let vooral goed op wat er in het contract of de algemene voorwaarden staat. Daarin mogen zowel de opzegtermijnen als de manier van opzeggen, tot op zekere hoogte, worden bepaald.

Zakelijke overeenkomsten

In zakelijke, b2b-overeenkomsten, mag veel meer geregeld worden dan in contracten die met consumenten worden gesloten.

Het idee is dat ondernemers veel beter zelf die afspraken onderling kunnen maken, het risico beter in kunnen schatten én risico nu eenmaal hoort bij ondernemerschap.

Dat ligt anders bij consumenten, huurders en werknemers. De wet heeft daarom beperkingen gemaakt voor deze groepen.

Belangrijkste les: Verschil tussen b2c en b2b

Wat wel en niet mag hangt dus sterk af van de partijen. Tussen twee ondernemers is er veel meer vrijheid om vanalles te regelen in het contract of de algemene voorwaarden dan wanneer je met consumenten te maken hebt.

Consumenten worden door de wet al redelijk beschermd.
Maar heb je tussen twee ondernemers de opzegging niet goed afgesproken, dan is er een probleem en komt alles neer op de redelijkheid en billijkheid.

Hulp nodig bij het opstellen van een contract of algemene voorwaarden, waarin je ook goed bepaald wil hebben hoe een opzegging in zijn werk moet gaan?

Mail Ons!

Leuke dingen voor je mailbox

About Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is 'de social media jurist van Nederland' en oprichter van Charlotte's Law & Fine Prints.
Ze drinkt graag oploskoffie, in de spreekwoordelijke zin van het woord. Bovendien is ze amateur-marketer en was ze in een vorig leven fotograaf.

Comments

  1. Miranda Maasman says

    Goed om dit nog eens uit te leggen. Ik heb nog een aantal aanvullingen (ben destijds full time bezig geweest met deze wetgeving). Stilzwijgend verlengen mag in principe alleen voor onbepaalde tijd (dus niet één maand), maar de consument moet wél op elk moment kunnen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, die meteen bij opzegging behint te lopen. Uitzondering : abonnnementen op kranten en tijdschriften mogen stilzwijgend worden verlengd met maximaal drie maanden en de abonnee is dat gebonden aan die termijn. Die opzegging mag op basis van een gedragscode van uitgevers op elke manier die de consument maar wil. Belangrijk is ook dat de consument zijn opzegging op elk moment mag indienen; de aanbieder van het abonnement mag dus niet van hem eisen dat hij daarmee wacht tot tegen het einde van de looptijd. Verder: de betaaltermijn hoeft niet gelijk te zijn aan de abonnementstermijn: een aanbidder van een abonnement mag dus na stilzwijgende voortzetting een rekening sturen voor een heel jaar, maar bij opzegging heeft de consument recht op restitutie van het resterende bedrag. Betaald betekent dus NIET dat je aks consument het jaar moet uitzitten.

    • Mijn bedoeling was juist om niet te veel op het consumentenrecht in te gaan 😉 Belangrijk vind ik vooral wat je als ondernemer kunt regelen en dat je dus veel kunt doen door het in een contract of algemene voorwaarden op te nemen, waarin je dus niet alleen het moment van opzeggen, maar ook de wijze van opzeggen kunt regelen.

  2. Ik heb een zakelijk contract van 2 jaar lopen, daar wil ik eigenlijk vanaf. Opzegtermijn is 3 maanden, en het contract loopt tot november 2019. Zou ik hier eerder onderuit kunnen komen???

Speak Your Mind

*